Zásady ochrany osobních údajů

PŘEDANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Pascal s.r.o., se sídlem Národní 416/37,
Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČ 048 20 665 používá a chrání veškeré informace, které jsou
společnosti Pascal s.r.o. (dále „Pascal“) předávány používáním této webové stránky. Pascal se
zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů.

Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání
těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita
pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. Pascal je oprávněn tyto zásady změnit
aktualizací této strany.

Správcem osobních údajů je společnost se sídlem Národní 416/37, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00,
IČ 048 20 665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 254201.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů,
jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás
obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se
zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o
některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o
sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 •  Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách
  www.bibovino.cz (dále jen „Webové stránky”)
 • Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
 • Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým
  jste se připojili.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany
osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

Vaše osobní údaje
Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

 • Jméno/Příjmení
 • Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění
  smlouvy (pro účely přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů a služeb. Doba zpracování je
  vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt,
  nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu)
 • V případě, máme-­‐li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje
  (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je
  popsáno v sekci Přímý marketing.
 • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze
  předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek
  a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely
  umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu
nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění
ochrany našich práv.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT
systémech v České republice. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito
zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány
automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

K čemu nám slouží získané informace

 • Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás
 • Zajištění plnění smlouvy
 • Interní vedení záznamů
 • Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových
  informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových
  materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.
 • Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu
 • Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách
  (pouze tehdy, budeme-­‐li mít od Vás příslušný souhlas)
 • Oznámení o změnách našich služeb

Přímý Marketing

Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-­‐mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které
jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo
byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení jste
oprávněni bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm
uvedenou.

Doba spravování údajů

Souhlas ke správě údajů, který nám dáváte, je platný na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu (do
doby odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění ke zpracování údajů).

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim
nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské
postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Údaje,
které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré
informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

Poskytování Vašich dat

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s
našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů,
společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás
vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu
(toto není konečný seznam). Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme
souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet
Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Práva subjektů údajů

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se
zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

 • Právu přístupu ke svým osobním údajům
 • Právu na opravu osobních údajů
 • Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)
 • Právu na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se
  konkrétní situace zákazníka
 • Právu na přenositelnost údajů
 • Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních
  údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování
Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života
nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-­‐li Vaše osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo
likvidaci Vašich osobních údajů.

Souhlas můžete odvolat na pm@bibovino.cz nebo písemně na adrese Pascal s.r.o., Narodni 416/37,
110 00 Praha 1. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz
použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými
stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli
informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto
zásady ochrany osobních dat. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat
platné pro dané webové stránky.

Používají Webové stránky soubory cookies a co tyto soubory představují

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších
podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory
Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat
prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a
kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co
uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení
obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies
také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou,
kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto
soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory,
ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové
stránky nemohou znát např. e-­‐mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na
právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být
informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími
informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli
našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro
zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u
marketingových e-­‐mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě
sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek
provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy
specifických stránek.

Tyto zásady jsou platné od 25.5.2018